Almedalen

Du hittar ECPAT Sverige i Almedalen även i år

 

Böter sexualbrott mot barn

Vi fortsätter att kämpa i Almedalen även i år, med de frågor och åtgärder vi menar är allra viktigast för att bekämpa barnsexhandeln just nu. De som arbetar med eller för barn, särskilt rättsväsendet, måste få utbildning och kunskap om barnsexhandel så att vi kan garantera att barnen alltid har rätten på sin sida, och att straffen motsvarar brottens allvar. Är det till exempel rimligt att få böter för sexualbrott mot barn? Nej, det är det faktiskt inte. För att förebygga brott så behövs det också vård, preventiv vård för potentiella förövare och vård för de som redan är dömda. Hoppas att vi ses i Almedalen! Varmt välkomna att delta i våra seminarium på måndagen den 30 juni och fredagen den 4 juli. 

 

ETT SEMINARIUM OM BARNSEXHANDELN I SVERIGE OCH VAD FÖRETAG KAN GÖRA.

Detta är ett seminarium där ECPAT, Rikskriminalpolisen och Bankföreningen berättar om hur situationen med barnsexhandeln ser ut idag, både i Sverige och utomlands. Vilka utmaningar står vi inför när vi ska fortsätta kampen mot barnsexhandeln?

När? Måndagen den 30 juni, kl 14.30 – 15.30
Var? Best Western Hotell, Strandgatan 34

 

ETT SEMINARIUM OM MÖJLIGHETERNA ATT ARBETA MOT BARNSEXTURISM. 

Vad gör staten, näringslivet och resebranschen för att stoppa barnsexturismen? Under seminariet berättar ECPAT, Näringsdepartementet, Länsstyrelsen, Swedavia och Apollo om vart vi är idag och hur vi stärker arbetet framöver.

När? Fredagen den 4 juli, kl 09.00 – 10.15
Var? Gate Almedalen,  Wisby Hotells parkering, Strandgatan 6

 

 

 

Barnsexhandel Barnsexturism

#DontLookAway – anmäl alltid misstänkt barnsexhandel

 

Don't Look Away - kampanj mot barnsexhandel under fotbolls-VM

 

Idag startar världsmästerskapet i fotboll i Brasilien. Det är 2014 och barn är fortfarande en handelsvara runt om i världen, i Brasilien under fotbolls-VM men också här i Sverige, mitt bland oss. Över 60 miljoner barn bor i Brasilien och det uppskattas att omkring en halv miljon barn idag tvingats in i sexhandeln. En halv miljon. Ta ditt ansvar och gör vad du kan för att bekämpa dessa övergrepp – anmäl alltid. Don’t Look Away. 

 

Under de senaste månaderna har kampanjen #DontLookAway arbetat i 16 länder för att öka medvetenheten om barnsexturism, övergrepp mot barn i samband med resande, för att minska risken för sexuell exploatering av barn under fotbolls-VM. När mängden turister ökar i en stad eller ett land så finns det också en stor risk att efterfrågan ökar, och att barn blir utsatta för sexuella övergrepp som inget barn ska behöva uppleva. Brasiliens fotbollsstjärna Kaká uppmanar alla att anmäla all form av misstänkt barnsexhandel, gör det du med. Ring 100 om du befinner dig i Brasilien och ser något misstänkt, eller anmäl anonymt till www.ecpathotline.se, din iakttagelse kan vara den pusselbit som saknas.

 

ACCOR Hotell mot barnsexhandel

ACCOR Hotels är ett bra exempel där ett företag tagit avstånd från, och arbetar aktivt mot barnsexhandel. Under fotbolls-VM får Accors kunder till exempel fått ta del av information om barnsexturism när de bokat hotellrum, både via Accors egna sajt men också via banners på andra researrangörers sidor. Heja Accor!

 

 

FAKTA

För att bekämpa handeln med barn i samband med resande har Brasilien upprättat nya bestämmelser som gör att vem som helst som anklagas för sexuella övergrepp mot barn på brasiliansk mark, även utländska medborgare,  kan åtalas och dömas i Brasilien. Den svensk som begår övergrepp mot barn i Brasilien men undkommer åtal på plats, kan istället dömas i Sverige. I Sverige är kravet på dubbel straffbarhet dessutom borttaget för sexualbrott mot barn, vilket betyder att den som begår sexuella övergrepp mot barn i ett land där handlingen inte är olaglig, ändå kan dömas i Sverige då brottet är olagligt här.

Läs mer om hur handeln med barn ser ut i Brasilien idag här. 

 

ACCOR Hotels föregår med gott exempel, awareness message

Barnsexhandel Trafficking

Vi kan inte vänta – Sverige måste genomföra Europarådets rekommendationer för att stoppa människohandeln nu

 

Stop trafficking ECPAT

Bildkälla: News Bureau, University of Missouri

 

Europarådets expertgrupp mot människohandel GRETA, släppte nyligen sin första rapport om Sveriges implementering av Europarådets konvention om bekämpning av människohandel. Rapporten pekar på flera brister i arbetet mot människohandel i Sverige och expertgruppen återkommer i sina rekommendationer till flera av de punkter som ECPAT lyfte i sin alternativrapport till GRETA.  

 

Expertgruppen uppmanar bland annat den svenska regeringen att se till så att det finns förutsättningar för att fler utredningar leder till åtal och fällande domar, och att straffen till brottsligheten blir proportionerliga i förhållande till allvaret i människohandelsbrotten. Rapporten pekar också på behovet av att utbilda de som kommer i kontakt med den här problematiken i sin yrkesroll, framför allt rättsväsendet. Rapporten kritiserar också bristen på kunskap och menar att dagens sätt att samla in data om människohandel inte ger Sverige den övergripande bild som behövs.

 

EFTERFRÅGAN.

Rapporten understryker att de länder som skrivit under konventionen har en skyldighet att vidta åtgärder för att motverka efterfrågan av människohandel, särskilt när det gäller kvinnor och barn. Det förebyggande arbetet mot människohandel framöver måste därför utgå från att efterfrågan är grundorsaken till att människohandel överhuvudtaget förekommer.

TILL EXEMPEL.
I rapporten framkommer att upp till 10% av de ensamkommande barn som kommer till Sverige försvinner och åtminstone en del av dessa barn misstänks faller offer för människohandel. Här kritiseras Sverige hårt för att inte lyckas adressera problemet.

 

STRAFF.
Precis som ECPAT är expertgruppen oroad över att så få ärenden leder till fällande domar. I många av de människohandelsåtal som väcks fälls gärningsmannen istället för koppleri, som är ett mindre allvarligt brott. I rapporten uppmanas svenska myndigheter att identifiera de luckor som finns i utredningsprocessen av dessa ärenden för att se till så att fall som rör människohandel utreds effektivt, och att åtal leder till fällande domar och straff som är proportionerliga med det grova brott som begåtts.

 

UTBILDNING.
Även när det kommer till utbildning är Europarådets expertgrupp och ECPAT överens; svenska myndigheter måste ta ytterligare steg för att se till så att alla som arbetar med eller för barns rättigheter får regelbunden utbildning om människohandel. Behovet är särskilt stort när det kommer till domare, åklagare, polis, personal på Migrationsverket, socionomer och advokater.

 

KUNSKAP.

Det finns för lite fakta om människohandel i Sverige. Expertkommitén menar att Sverige måste samla in mer statistik och information, finansiera forskning, för att kunna kartlägga problemen och ge en rättvisande bild av människohandeln i Sverige idag.

 

Det är dags att Sverige tar krafttag och följer de viktiga rekommendationer som presenteras i rapporten. Detta handlar om en cynisk handel, där människor och barn är handelsvaror, något Sverige inte ska acceptera utan måste göra allt i sin makt för att motverka. Ett första viktigt steg är att se till att GRETAs rekommendationer genomförs så snart som möjligt.

 

Hela rapporten finns att läsa här.

 

Barnsexhandel Barnsexturism

Fotbolls-VM ökar risken för handel med barn

 


Kaká Fotbolls-VM ECPAT

Det är snart dags för världsmästerskapet i fotboll i Brasilien. Sverige får inte spela den här gången, men människor från hela världen kommer att besöka Brasilien med anledning av sportevenemanget, även svenskar. Vid stora evenemang som VM ökar risken för handel med barn. Turister står för en del av efterfrågan, vilket gör det oerhört viktigt att du som besökare tar ditt ansvar och alltid anmäler misstänkt barnsexhandel, något som Brasiliens fotbollsstjärna Kaká också uppmanar till. 

 

En tävling i den här storleken påverkar lokalbefolkningen mycket, både vuxna och barn, både positivt och negativt. Risken för kommersiell sexuell exploatering av barn ökar i och med människors resande. Det finns de som reser i syfte att utnyttja barn, men också de som gör det när det egna samhällets moraliska krav upplevs som avlägsna och tillfälle plötsligt ges.

 

2013 bestämde sig ECPAT, Terre des Hommes, Free a Girl och Plan Nederländerna sig för att försöka kartlägga barnsexhandeln i Brasilien; hur stort är problemet? Vilka är förövarna och vilka drabbas? Hur kan vi förhindra att detta sker? Vi har sammanfattat slutsatserna.

 

Hur ser den kommersiella sexuella exploateringen av barn ut i Brasilien?

 • Geografiskt sett finns handeln med barn på alla platser i Brasilien. Även om detta är svårt att kartlägga, då mörkertalet är stort, så tyder anmälningarna på att barnsexhandeln har ökat de senaste åren.
 • Det är väl känt att turister utnyttjar barn sexuellt i samband med resande, dock tyder siffrorna på att barnsexturismen har minskat något, även om det fortfarande är ett alltför stort problem.
 • Det finns ingen direkt koppling mellan just sportevenemang och övergrepp mot barn. Men stora evenemang över lag gör barnen utsatta, de ökade möjligheterna till arbete kan vara en orsak till detta. Föräldrar får kanske jobb på en byggarbetsplats och lämnar av den anledningen sina barn ensamma hemma, det kan också vara så att arbetarna på de stora arenorna exploaterar barn sexuellt i och med att de utsatta barnen söker sig till arbetsplatserna för att de vet att många potentiella förövare finns där.
 • Barnens utsatthet ökar också i och med att infrastruktur och bostäder förflyttas i och med stora byggen, vilket tenderar att skada de sociala skyddsnäten som då lämnar barnen i en än större risksituation.

 

Vilka typer av kommersiell sexuell exploatering ser man i Brasilien? 

 • En stor del av de socialt  och ekonomiskt utsatta barnen i Brasilien är beroende av droger, många av dem finansierar sitt beroende genom att sälja sina kroppar. Ofta i utkanten av städerna, på bensinstationer eller på övergivna vägar.
 • Sexuell exploatering där barn köps och säljs i nöjesdistrikt.
 • En stor del av handeln med barn sker också med makthavare som förövare, det kan vara politiker, socialarbetare eller affärsresenärer.

 

Vad kan vi göra?

Handeln med barn i sexuella syften går inte att lösa kortsiktigt, men snabba insatser är viktiga för att kunna ge barnen skydd NU. Enligt rapporten krävs en omedelbar gemensam kraftsamling av regering, skolor, organisationer och andra parter som kan bidra. Barnsexhandeln måste få en plats på den politiska agendan för att barns rättigheter ska kunna säkras, och för att det ska kunna ges tillfälligt skydd för barn som utsätts för sexuella övergrepp under fotbolls-VM.

 

… och på längre sikt?

 • Statliga myndigheter måste arbeta med uppsökande verksamhet för att identifiera och arbeta med barn och ungdomar i utsatta situationer. De måste fokusera på områden där narkotikaanvändandet är högt och de måste garantera särskild vård till dessa barn.
 • Ideella organisationer som är specialiserade på juridiskt skydd för barns rättigheter måste stärkas och stödjas.
 • Kampanjer som syftar till att förebygga barnsexhandel bör rikta sig till alla, och inte fokusera på en specifik typ av potentiell gärningsman, vilket tidigare skett i Brasilien. Detta är viktigt för att befolkningen i stort ska förstå att den största delen av problemet är inhemskt, att det främst handlar om brasilianska förövare och profitörer, och att handeln med barn inte bara drivs av barnsexturismen.
 • Alla som arbetar med eller för barns rättigheter måste få utbildning om barnsexhandeln för att kunna hjälpa de utsatta barn de eventuellt möter i sina yrken.

 

Beskrivningen av barnsexhandeln i Brasilien skiljer sig på vissa punkter från Sverige, men det finns också många likheter. Vi har både svenska förövare, profitörer och offer – något som är väldigt viktigt att inse för att kunna motarbeta denna cyniska handel. Det är inte bara något som sker långt borta i Brasilien, som vi inte har någon del i. Åtgärderna som föreslås i rapporten är också väldigt lika de som ECPAT Sverige arbetar med lokalt. Vi vill utöka utbildning, vi vill förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och vi vill synliggöra problemen och öka allmänhetens kännedom om att den nattsvarta handeln med barn för sexuella ändamål tyvärr finns överallt.

 

Att du läst hela vägen hit är oerhört viktigt, det betyder att du tagit del av viktig information som du kan sprida vidare. Men det viktigaste av allt: oavsett om du besöker fotbolls-VM, åker på semester i Europa eller går på en gata i Göteborg; ANMÄL ALLTID ALLA MISSTANKAR. Du kan anmäla direkt till polisen, eller till ECPAT Hotline, om du befinner dig i Brasilien ring 100. Det kan rädda barn. Du kan rädda barn.

 

Läs hela rapporten här.

Barnsexhandel

Utsatta barn måste ha rätten på sin sida – utbilda rättsväsendet om barnsexhandel

Regisserade våldtäkter på barn

 

För en vecka sedan häktades en person misstänkt för att ha betalat för att få regissera sexuella övergrepp på barn. Från sin dator i Uppland bestämde han i realtid vad pojkar och flickor skulle utsättas för. Polisen arbetar nu med att identifiera barnen, som man misstänker kommer från Filippinerna. En av anledningarna till att man tror de kommer från Filippinerna är ett tidigare fall från 2013, där en person från Hässleholm fälldes för ett liknande brott mot filippinska barn. Åklagaren i Uppsalafallet menar att bevisläget är bra. 

 

Bristen på barnperspektiv som hovrättsdomen mot mannen i Hässleholmsfallet visade på är ett orosmoln som också vilar över det här fallet. En av de tydligaste lärdomarna från Hässleholmsfallet är att det finns stora brister i kunskapen om barnsexhandel i rättskedjan. Hovrätten menade då att det faktum att förövarna kände barnen var förmildrande, och i domen kunde man bland annat läsa:

 

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

 

Vi vände oss mot att man över huvud taget talade om förövare som tar ”hänsyn” när ett så grymt brott begåtts, att rätten förminskade brottet på detta sätt visade också på stor okunskap om barnsexhandel. Fallet var unikt i svensk domstol men brottet var det inte, och trots svårigheterna att avslöja denna brottslighet har nu nya svenska fall dykt upp.

 

Nu åtalas den person från Uddevalla som misstänks för att via Skype ha uppmanat en Linköpingsbo att våldta en sexårig flicka utifrån hans instruktioner.

 

I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Barn efterfrågas överallt, både på Filippinerna och i Sverige, som det nu aktuella fallet från Uddevalla/Linköping visar.

 

Förövarna går att hitta överallt, bland annat här i Sverige. När rapporten skrevs i slutet av 2013 hade bara sex förövare i hela världen gripits för detta brott, varav en i Sverige. Mörkertalet får med andra ord antas vara mycket stort.

 

Även The European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online skriver i en rapport från slutet av förra året att övergrepp som regisseras via webbkamera nu är en särskild utmaning för rättsväsendet. De viktigaste åtgärderna som koalitionen lyfter fram i arbetet mot denna brottslighet är en kunskapshöjning för domare, åklagare och advokater. Skulle dessa grupper få utbildning om barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi så skulle den rättsliga hanteringen i domstol få ett bättre barnperspektiv. Inför obligatorisk utbildning NU, först då kanske vi slipper uppleva domar som liknar hovrättsdomen i Hässleholmsfallet igen. 

Barnsexhandel

Rösta med hjärtat i EU-parlamentsvalet

ECPAT EU-parlamentsvalet

 

Det är supervalår och det första valet närmar sig. Det är nu på söndag det händer. Det är nu vi bestämmer hur de närmsta fem åren ska se ut, vem och vilka som ska bestämma, vilka värdegrunder vi vill att vårt EU ska ha, och hur kampen för barns rättigheter ska fortsätta. 

 

Vi ser ett samhälle idag där kalla vindar blåser, där det gör det viktigare att du är med och påverkar. Det är också ett oerhört viktigt val när det kommer till barns rättigheter och barnsexhandel. Vi ser profitörer, förövare och offer i hela Europa, och det krävs krafttag för att kunna minska lönsamheten, stävja efterfrågan och på så sätt rädda de barn som idag utsätts.

 

I och med nätets framfart blir handeln med barn allt mer global. Internet öppnar dörrar som tidigare inte fanns, och spridningen av övergreppsmaterial på barn sker blixtsnabbt och till människor i hela världen. Förövare kanske reser enbart i syfte att utnyttja barn sexuellt. Anledningarna kan vara många, kanske känns det mer tillåtet för att kulturen är en annan, där man är befriad från det egna samhällets moraliska krav. Men det som alltid driver handeln är efterfrågan. Ofta dokumenteras övergreppen i samband med resande och sprids sedan vidare på nätet vilket innebär en ytterligare kränkning för barnet. Profitörer gynnas av efterfrågan och flyttar varan dit handeln gynnas bäst. Varan i dessa övergrepp är barnen. Människohandel för sexuella ändamål är något som sker även i Sverige, med svenska barn.

 

Siffror från den brittiska hotlinen Internet Watch Foundation visar att 81% procent av de barn som förekom i det övergreppsmaterial som IWF analyserade 2013 bedömdes vara 10 år eller yngre. 51% av materialet visade vuxna som utsatte barn för sexuella övergrepp, våldtäkt och tortyr. Det är akut.

 

EU kan göra skillnad. Alla EU:s medlemsländer har antagit FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla länder ska arbeta för att barns rättigheter gynnas i all politik och i alla situationer. Sedan 2000 har EU arbetat mer för att säkerställa detta även på EU-nivå, men trots att en av portalparagraferna i Lissabonfördraget slår fast att EU ska arbeta för att stärka och skydda barn rättigheter så åsidosätts dessa  rättigheter i många av EU:s beslut. Vi måste komma längre.

 

Viktiga steg har dock tagits i kampen mot barnsexhandeln under den senaste mandatperioden. Bland annat har  två direktiv antagits, 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och 2011/93/EU om förebyggande och bekämpande av sexuella övergrepp och exploatering av barn. Direktiven ska säkra barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel, men är ännu inte implementerade överallt, trots att det skulle skett 2013.

 

Strålkastare har under den senaste mandatperioden riktats mot det växande problemet med trafficking. Som ett led i att intensifiera arbetet mot trafficking har en EU-koordinator utsetts för människohandelsfrågor. Även civilsamhället har inkluderats i det här arbetet – bland andra ECPAT, som direkt får möjlighet att bidra med sina perspektiv och lämna förslag till kommissionen.

 

Vi måste nu fortsätta det viktiga arbete, det som behövs är engagerade politiker som för upp barns rättigheter och barnsexhandel på agendan. Din röst är viktig. Det sker ett arbete på EU-nivå som du kan påverka. Vi behöver fler politiker på EU-nivå som driver frågor om barns rättigheter, som tar hänsyn till barnen i de viktiga beslut som fattas.

Rösta med hjärtat på söndag. 

 

Barnpornografi

Svaren på era frågor om blockering av sidor med övergreppsmaterial på barn på nätet

 

 

Efter gårdagens blogginlägg om att Piratpartiet motsätter sig polisens blockering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet, fick vi många frågor. Vi har därför sammanställt dem här och hoppas att ni ska få svar på era funderingar. 

 

Blockering av barnpornografi

Varför stänger vi inte ner sidorna istället för att bara blockera dem? 

Svensk polis har inte mandat att stänga ner sidor i andra länder och lagstiftningen i det aktuella landet ger kanske inte alltid möjlighet till det. Svensk polis använder blockeringen som ett medel att slå mot den svenska efterfrågan och lönsamheten. Polismyndigheter och hotlines i Sverige och andra länder tipsar varandra för att stänga sidor.

 

Hur hjälper svensk blockering när materialet kanske ligger på en vietnamesisk server? 

Blockeringen sker från Sverige vilket innebär att sidan är blockerad här, men kanske inte i andra delar av världen vilket betyder att materialet fortfarande kan finnas tillgängligt. Att vi blockerar sidorna från Sverige betyder inte att vi blundar för den globala barnsexhandeln, utan det är en åtgärd för att minska tillgången. Polisen lägger en bråkdel av tiden i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn på blockeringen.

 

Vem ser till så att sidor inte blockeras felaktigt? 

Alla sidor som blockeras har polisen bedömt innehålla olagliga övergreppsbilder/filmer.

 

Är det rättssäkert att blockera sidor med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn? 

Polisen som sköter blockeringen av sidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn har kompetensen och det yttersta ansvaret för rättssäkerheten när det kommer till blockeringar.

 

Varför lägger inte ECPAT tid på att arbeta för förändringar som verkligen gör skillnad?

ECPAT tog initiativ till blockeringen 2005, ett samarbete som sedan dess sköts av polisen. ECPATs prioriterade frågor just nu är utbildning och kunskap, en lagstiftning som motsvarar brottens allvar och utökade och förbättrade vårdmöjligheter för potentiella och dömda förövare. ECPAT vill att:

 

 • Utbildning om barnsexhandel, offer- och förövarpsykologi införs på alla utbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn. Regelbunden utbildning behövs också för rättsväsendet, socialtjänsten, skolväsendet mfl.
 • Lagstiftningen måste skärpas så att straffen motsvarar brottens allvar och därmed får högre status och prioritet, vilket också leder till att polisen får utökade resurser till att utreda dessa brott.
 • Vårdmöjligheterna för såväl potentiella som dömda förövare måste utökas och förbättras så att de omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor i hela Sverige. Ett första steg är att se till PrevenTells verksamhet blir permanent och får större spridning.

 

Vill ECPAT filtrera bort övergreppen genom blockering för att slippa se? 

Nej. ECPAT vill genom olika åtgärder minska efterfrågan och slå mot lönsamheten för dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det är ett problem att en del inte orkar se barnsexhandelns cyniska verklighet. Blockeringen är inte att blunda för problemet, utan att begränsa tillgängligheten till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

 

Kan man anmäla övergreppsmaterial man hittar på nätet anonymt?

Ja, ECPAT driver en hotline där man anonymt kan anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism, grooming eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Tipsen vidarebefordras till polisen som utreder. Att anmäla misstänkta övergrepp är viktigt, ett tips kan vara den pusselbit polisen behöver för att identifiera en förövare eller ett barn och därmed stoppa en pågående övergreppssituation. På ecpathotline.se finns också en informationssida där du kan läsa mer om hur det fungerar.

 

Barnpornografi

Återkom när ni har ett konkret förslag Piratpartiet

 

Christian Engström Piratpartiet

Piratpartiet har gett sig in i debatten om dokumenterade sexuella övergrepp på barn igen. I fredags möttes Piratpartiets Christian Engström och Kristdemokraternas Lars Adaktusson i DN:s EU-duellen, och imorse frågades Engström ut i P1-morgon. Det handlar om så kallad barnpornografi och blockeringen av sajter som visar olagligt övergreppsmaterial på barn, en blockering som Piratpartiet inte står bakom, utan vill ta bort.

 

2005 tog ECPAT Sverige initiativet till ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och Sveriges största internetleverantörer för att blockera barnpornografiska internetsidor. Det är polisen, inte ECPAT, som bedömer vilka sidor som ska blockeras utifrån vad som är lagligt i Sverige och vad som inte är det. Syftet med blockeringen är enkelt: att försvåra åtkomsten till övergreppsdokumentation.

 

De flesta svenska internetleverantörerna vill inte stå bakom dessa sajter och den brottslighet de främjar, utan vill ta sitt ansvar och stoppa den del av handeln med barn som blockeringssamarbetet tillåter. Piratpartiet tycker att detta är en dålig idé.

 

Kristdemokraterna PiratpartietFrån DN:s EU-duellen

/…/

Sedan Piratpartiet kom in i EU-parlamentet 2009 har partiet bland annat röstat nej till att blockera sajter på bilder som innehåller övergrepp på barn.

– Det är jag stolt över. Det innebär att man låter övergreppen fortsätter, men hänger en gardin för det och därmed sopar problemet under mattan, sade Christian Engström i debatten.

/…/

  

Det finns inte en enkel lösning på den globala barnsexhandeln, utan vi måste använda flera metoder parallellt. Att blockera sajter med övergreppsmaterial på barn är en del i detta, något som Piratpartiet menar är att sopa problemet under mattan. Naturligtvis vill alla att sidorna och bilderna ska tas ned från nätet och aldrig återvända, men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Blockering sker när sidorna av olika anledningar inte går att ta ned.

 

På nätet finns allt från kommersiella barnpornografiska internetsidor till slutna grupper som byter material. Mycket material finns också helt öppet. Grunden är att barn utsätts för sexuella övergrepp och grova kränkningar, inte sällan har övergreppen inslag av ren tortyr. En studie från Internet Watch Foundation från 2013 visar att 81% av barnen som återfinns i övergreppsmaterial bedöms vara tio år eller yngre, och över hälften av materialet skildrade sadistisk tortyr och våldtäkter. För offret utgör övergreppet ett trauma och vetskapen om att materialet sprids vidare är en fortsatt kränkning, som med dagens teknik i princip aldrig upphör.

 Att utifrån den bakgrunden förespråka ett totalt fritt internet är oförståeligt. Först bör vi ställa frågan vems frihet vi talar om? De barn som utsatts för sexuella övergrepp och filmats eller fotats har utsatts mot sin vilja. Det är inte deras rättigheter eller friheter som värnas.

 

Blockeringen är en del av polisens arbete, parallellt med detta är identifieringen av offer och förövare en viktig uppgift och polisens arbete med detta påverkas inte negativt av att människor i Sverige eller Europa har svårare att ta del av sexuella övergrepp på barn. Givetvis finns det vägar runt en blockering för den som är ute i kriminella ärenden, men sedan när är det ett argument för att något inte ska vara kriminellt?

 

Tyvärr ökar tillgången till dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet. Blockeringen är inget universalverktyg som kommer att få problemet att försvinna helt, men en av flera saker som tillsammans kan göra skillnad. En ny amerikansk studie visar bland annat att den breda tillgängligheten på övergreppsmaterial påverkar förövarnas syn på s.k. barnpornografi, som ju egentligen är bevismaterial på ett brott. En person i undersökningen jämför konsumtionen av övergreppsmaterial med att ladda ner musik.

 

Piratpartiet vill alltså ta bort blockeringarna och istället se till så att alla sidor med övergreppsmaterial tas ned. Det vill vi också, och hoppas därför att Piratpartiet berättar hur det förslaget ser ut.

 

 

Här kan du läsa mer om hur polisen arbetar för att stoppa handeln med övergreppsbilder på barn och här kan du se om din internetleverantör blockerar sajter med övergreppsmaterial på barn.

 

 

CSR

ECPAT och Telenor – Årets Företagssamarbete 2013

 

Årets Företagssamarbete 2013 - ECPAT och Telenor

Varje år utser FRII Årets insamlare under konferensen Insamlingsforum, i år fick ECPAT Sverige och Telenor Sverige priset för Årets Företagssamarbete 2013. Vinnarna utseddes av en tungt meriterad jury bestående av representanter från Veckans Affärer, Berghs School of Communication, Hjärnfonden och FRII som beskriver ECPATs och Telenors samarbete som ”CSR på riktigt”.

 

ECPAT och Telenor har sedan flera år tillbaka samarbetat i kampen mot barnsexhandeln, något vi på ECPAT är oerhört stolta över. Det är ett unikt samarbete som bygger på socialt ansvarstagande, inte bara på pappret utan också i verkligheten. Vad innebär då det?

 

Jo, eftersom en stor del av handeln med barn för sexuella ändamål sker på nätet riskerar olika tjänster och produkter att missbrukas i detta avseende. Företag inom exempelvis telekombranschen har därför ett ansvar, ett socialt ansvar att se till så att deras tjänster och produkter inte används för barnsexhandel, något som Telenor arbetar aktivt med.

 

Telenor har tagit ställning, de vill inte bidra till kommersiell sexuell exploatering av barn. De har därför antagit en policy mot barnsexhandel, haft flera utbildningsinsatser om barnsexhandel i syfte att förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas i detta avseende. För att ställningstagandet och arbetet skall vara en integrerad del i Telenors verksamheter har de även startat ett ECPAT Team, en grupp ambassadörer som finns representerade på Telenors lokala kontor, som också sprider kunskap om barnsexhandel vidare inom företaget.

 

Detta samarbete är en viktig del av Telenors och Bredbandsbolagets strategi för samhällsansvar. Som internetleverantör är vi med och förändrar samhället till det bättre. Samtidigt vet vi att nätet används för att kränka barnens rättigheter. Därför samarbetar vi med ECPAT för att motverka barnsexhandel och med polisen för att blockera barnpornografi på nätet, säger Johnny Gylling, CSR-koordinator på Telenor Sverige. 

 

Vi är oerhört stolta över vårt samarbete med Telenor. Med ökad bandbredd och ökat internetanvändande är risken stor att barnsexhandeln ökar, då behöver vi fler företag som Telenor som tar sitt sociala ansvar.

 

Konkreta tekniska lösningar kommer att lanseras inom kort i Telenors produkter och Johnny Gylling ser stora möjligheter att utveckla samarbetet inför framtiden:

 

Vi vill gärna fördjupa samarbetet med ECPAT på flera sätt. Vi lanserar snart ett nytt sätt att rapportera till ECPAT Hotline via mobiltelefonen. Vi vill också fortsätta att utveckla vårt ECPAT-team till fler kontor.

 

ECPAT Telenor Årets Företagssamarbete CSR

FRII:s motivering till priset för Årets Företagssamarbete 2013 lyder:

Det här är CSR på riktigt. Kopplingen mellan företagets och organisationens kärnverksamhet visar vägen och inspirerar såväl internt som extern. Ett särskilt team har bildats för att se till att samarbetet genomsyrar all verksamhet hos företaget, och extern har flera företag inom andra branscher valt att ta efter. Organisationen bidrar med värdefull expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att sälja mer syftar detta till raka motsatsen. Här är det blockering som är vägen till framgång. För sitt samarbete i syfte att blockera barnpornografi på nätet går priset för Årets företagssamarbete 2013 till ECPAT Sverige och Telenor Sverige. 

Läs mer om Insamlingsforum och de andra priserna här.

 

Barnsexhandel

Riksdagsseminarium – hur möter vi framtidens utmaningar i kampen mot barnsexhandel?

 

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn är ett växande problem globalt, som också omfattar svenska profitörer, förövare och offer. I och med att tekniken ständigt går framåt så utvecklas också betalvägar och nya möjligheter för att handla med barn. För att uppmärksamma vad politiker, näringsliv och frivilligorganisationer kan göra för att arbeta proaktivt för att försvåra handeln med barn anordnas ett seminarium i riksdagen torsdag den 8:e maj. 

 

På nätet finns handelsplatserna för de som köper, säljer eller byter övergreppsdokumentation, köper livestreamade övergrepp, eller vill beställa svenska eller utländska barn. Nya tjänster och produkter för betalningar riskerar att missbrukas av de kriminella aktörerna. Därför behövs flera åtgärder vidtas – inte minst från politiskt håll. Vilka är de nya utmaningarna och hur möter vi dem? Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer göra för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn?

 

Syftet med seminariet är att  sprida information till både politiker och näringsliv för att kunna ge en helhetsbild av hur brottsligheten missbrukar den nya tekniken, och hur samhället gemensamt kan motverka detta.  Under seminariet kommer bland andra Mats Odell, ordförande i Finanskoalitionen mot barnpornografi, ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson och Björn Sellström från Rikskriminalpolisen berätta om hur de arbetar idag, medan Andreas Henning och Christopher Nordin berättar om hur tekniken förändras och hur framtiden kommer att se ut när det kommer till alternativa betalvägar.

 

Följ vår Twitter under dagen för uppdateringar på plats och läs bloggen senare i veckan för att få en rapport om virtuella valutor och andra betalvägar ny teknik medför.

 

FAKTA
Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott där varje enskild bild och film representerar ett övergrepp och en kränkning av ett barn. Så många som 81 procent av barnen, som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp, var mellan 0 och 10 år (IWF, Operational Trends, 2013).

 

 

Barnsexhandel

#VerklighetensKambodja har skapats av förövare

Metro Verklighetens Kambodja ECPAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Idag kan vi läsa i Metro om verklighetens Kambodja, ett reportage av Josefin Svenberg och Urban Brådhe i samarbete med SOS Barnbyar. Ett viktigt reportage om barn som tvingas in i sexhandeln på grund av social utsatthet, av inhemska förövare men också av turister som söker sig till Kambodja för att begå sexuella övergrepp på barn. 

Detta handlar om en cynisk och nattsvart verklighet för alltför många barn, som existerar på grund av efterfrågan. Människor reser från hela världen till platser där den sociala utsattheten är stor, där det är lätt att utnyttja barn sexuellt just för att risken för rättslig påföljd är minimal.

Barnsexturismen leder också i stor utsträckning till att nytt material på sexuella övergrepp på barn skapas, så kallad barnpornografi, som sedan med hjälp av internet kan spridas vidare till nätverk över hela världen. Ett ekorrhjul som kan snurra för att en efterfrågan finns, på bekostnad av barnen. Utan efterfrågan hade utnyttjandet och övergreppen i exempelvis Kambodja aldrig skett, utan efterfrågan hade övergreppen aldrig dokumenterats och utan efterfrågan hade de pedofila nätverken aldrig krävt nytt material, nya övergrepp. Utan efterfrågan kanske det hade funnits ett alternativ för barnen i Kambodja.

Det är oerhört viktigt att arbeta med offren, så som SOS Barnbyar och många med dem gör. Men det är också oerhört viktigt att belysa drivkraften i handeln, och att det finns fler vägar att gå för att minska övergreppen och utnyttjandet av barn, både i Kambodja och i resten av världen.

PrevenTell Nyhetsmorgon ECPAT

 

 

 

 

 

 

                      Vård
Imorse kunde vi till exempel se ett inslag på Nyhetsmorgon om hjälplinjen PrevenTell, som vi flera gånger skrivit och debatterat om tidigare. Det är nämligen oerhört viktigt att förövare och potentiella förövare får vård innan övergrepp begås. På så sätt kan vi rädda barn.

Anmäl alltid
Vi måste alltid anmäla. I en tid där vi reser mer kommer vi troligtvis också oftare i kontakt med barnsexhandel. Ser du något misstänkt ska du alltid anmäla, din anmälan kan vara den pusselbit som saknas för att kunna stoppa nästa övergrepp. Anmäl direkt till polisen eller helt anonymt till www.ecpathotline.se.

Var en aktiv konsument
Ta ställning som konsument. Har ditt resebolag en policy mot barnsexhandel? Samarbetar din internetleverantör med polisen i blockeringen av övergreppsmaterial på nätet? Är din bank medlem i Finanskoalitionen som stoppar betalningar för övergreppsmaterial? Har ditt företag en policy för att aktivt arbeta mot barnsexhandel? Fråga. Ställ krav. Gör ett aktivt val.

Vi räddar barnen genom att stoppa efterfrågan.

 

 

CSR

Camilla i Telenors ECPAT Team: “jag tror vi alla satt som förstummade av den information vi fick”

Camilla Lindvall Telenor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Telenor är idag ECPATs huvudsponsor, något som vi är oerhört stolta över. Förutom att de stödjer ECPATs arbete ekonomiskt, arbetar de också aktivt med att förebygga barnsexhandel i både deras befintliga och nya produkter. Något som vi är lite extra stolta över när det kommer till Telenor är deras ECPAT Team, och av den anledningen bad vi Camilla Lindvall som är ambassadör för ECPAT i Telenors team att berätta lite om hur hon tycker att det är att arbeta med ECPATs frågor, och varför det är viktigt. 

Jag har den äran att vara ambassadör inom Telenor Sverige AB för ECPAT. Är stolt varenda gång jag presenterar mig för någon med den titeln.

Tänk att få använda en del av sin arbetstid till barnrättsfrågor och ännu bättre, arbeta för ett globalt företag som så helhjärtat ställer upp för dessa frågor!

Jag ska berätta hur vi arbetar med de här frågorna inom vårt företag. Telenor och Bredbandsbolaget har ett samarbete sedan flera år tillbaka med ECPAT, som var på besök på Telenor för ett par år sedan och föreläste på vår CSR-samordnares Johnny Gyllings initiativ. Det var en fantastisk, rörande, obehaglig och tänkvärd föreläsning om hur spridd barnsexhandel, trafficking och barnpornografi tyvärr är. Jag tror vi alla satt som förstummade av den information vi fick.

Hur kan man utnyttja barn på detta sätt? Hur tänker människor? Vad kan man göra?

En tid efter föreläsningen sökte Telenor en ambassadör för dessa frågor. Det var självklart för mig att söka – här fanns ju ett sätt att hjälpa till! Vi var flera som visade intresse och istället för att bara välja en ambassadör, bildade vi ett ECPAT Team, så att alla intresserade fick medverka. Deltagarna i teamet får avsätta ett par timmar per månad för dessa frågor.

Jag är oerhört stolt över att det bolag jag arbetar för har gått in som Huvudsponsor för ECPAT och att jag får representera Telenor i dessa frågor. Det är glädjande att uppleva vilket enormt engagemang frågorna väcker i olika sammanhang.

Kan vi tillsammans sprida kunskap och information och förmedla var vi som företag står i dessa frågor är det en tydlig signal till våra medarbetare vad som är rätt och vad som är fel. Lyckas vi också förmå varandra att prata om problemet i flera sammanhang har vi nått ännu fler.

Telenors ECPAT Team Giraffpriset
Giraffpriset

I förra veckan blev Telenors ECPAT Team dessutom nominerade till giraffpriset, vilket vi blev jätteglada och överraskade över! Nomineringen ger naturligtvis ökad motivation och inspiration för både mig och teamet. Vi  vågar engagera oss i frågor som är svåra att ta till sig och förstå och svåra att berätta om i informationspresentationer. De flesta väljer att inte vilja se, höra eller tala om detta.

 

 

Vårt mål är att våra kollegor får mer kunskap om dessa frågor för att dels sprida  information vidare och därmed ”öppna sina och andras ögon” för hur stor problematiken är.

Jag hoppas innerligt att vårt arbete bidrar till att någon liten flicka eller pojke någonstans får ett bättre liv!

Camilla Lindvall

Ambassadör för ECPAT inom Telenor Sverige AB

 

 

 

ECPATs huvudsponsor

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om teamet och Telenors arbete

 • Vårt team består av 10 personer spridda på våra kontor i Sverige och vår huvudsakliga uppgift är att sprida information och medvetenhet internt om barnsexhandel.
 • Redan 2004 började Telenor i Norge att blockera barnpornografi på nätet i samarbete med polisen. I Sverige startade vi 2005 via Bredbandsbolaget, som var den första operatören att bejaka ECPAT och polisens vädjan. Telenor Group arbetar med målet att sådan blockering ska finnas i alla Telenor-länder.
 • Vi har infört ECPATs arbetsplatspolicy inom Telenor. Mest tydligt märks det I resepolicyn där det uppmanas till vaksamhet i länder där barnsexturism är vanligt.
 • Genom informationsspridningen internt hoppas vi också öka medvetenheten om behovet av barnsäkerhet i de tjänster och produkter vi tar fram.
 • Vi uttrycker också avståndstagande mot barnsexhandel gentemot våra kunder och samarbetspartners.

 

Barnsexhandel

Om vård för pedofiler i Aktuellt

PrevenTell i Aktuellt

I gårdagens Aktuellt kunde vi se ett inslag om PrevenTell och pedofili. Inslaget börjar ca 10.50 minuter in i programmet.

Vissa siffror visar på att 1% av befolkningen har sexuella tankar om barn och en fjärdedel av de som kontaktat hjälptelefonen PrevenTell sedan starten för två år sedan, har sexuella tankar om barn, ca 100 personer. Det finns verktyg för att kontrollera sin sexuella drift, det handlar om att samhället måste se till så att vården når fram till de som behöver den.

Katarina Görts Öberg från CASM berättar om att de som ringer PrevenTell ofta oroar sig för sig själva, sina tankar och impulser. Det gör också att de ofta är mottagliga och att de genom PrevenTell kan få hjälp till vård. Dessa personer behöver verktyg för att kunna se och undvika riskfaktorer för att till exempel begå övergrepp mot barn, vilket de kan få både genom samtalsterapi och i vissa fall medicin. I inslaget får vi också höra Niklas Långström, professor i psykiatri, som pratar om vem som egentligen blir pedofil. Idag finns det inga säkerställda studier som visar på orsaken till pedofili men i de allra flesta faller ligger någon typ av trauma bakom.

Preventiv vård av potentiella förövare kan i förlängningen rädda barn från att bli utsatta för övergrepp, detta är det viktiga. Vi hoppas därför att det blir så som jämställdhetsminister Maria Arnholm skrev i gårdagens Aftonbladet; att finansieringen av PrevenTell blir permanent.

Barnsexhandel ECPAT

Jämställdhetsminister Maria Arnholm vill göra PrevenTell permanent

Idag kan vi läsa en glädjande artikel på Aftonbladet Debatt. Under lång tid har ECPAT och många med oss väntat på ett besked om finansieringen av PrevenTell, men hittills har det varit luddiga svar från beslutsfattarna.

I mitten på mars skrev DN en artikel om PrevenTells verksamhet och finansiering,  kort därefter sände Uppdrag Granskning Jakten på en Pedofil som tydligt visade vikten av preventiv vård, något som vi följde upp i en debattartikel på SVD Brännpunkt tillsammans med RFSU och CASM. Men debatten har inte slutat där, senast i helgen lyfte DN ännu en gång problemet med PrevenTells finansiering, och även Expressen skrev ett långt reportage om PrevenTell och om personerna som hör av sig till hjälplinjen.

Och så idag kom det till slut respons. Jämställdhetsministern Maria Arnholm skrev tillsammans med sina partikollegor Birgitta Rydberg, Ewa Bertz och Helene Odenjung att de vill göra finansieringen av PrevenTell permanent, och också satsa på en nationell utvidgning av PrevenTell. De skriver:

“Målgruppen är både de som är oroade över tankar, fantasier och beteenden som både gränsar till, och utgör, faktiska övergrepp, men också de som ännu inte har någon probleminsikt. Genom PrevenTell erbjuds dessa personer vård och hjälp. Dessa projektpengar, drygt 2 miljoner om året, räcker bara till slutet av 2014. Men det får inte betyda slutet för PrevenTell.

/…/

De som ringer in till PrevenTell finns över hela Sverige, men över hälften ringer in från Storstockholm, Malmö och Göteborg. Vi vet också att behovet av PrevenTell inte bara har en geografisk spridning utan också att det återfinns i många olika grupper i samhället. Slutsatsen av detta är att hjälpen också måste finnas över hela landet. Det ska inte bara vara lätt att ringa till PrevenTell, utan det ska också vara lätt att söka upp och få hjälp där man bor. /…/ vill vi också att CASM ska få fortsatt stöd för att bygga ett nationellt nätverk.”

Twitter PrevenTell Skärmavbild 2014-04-23 kl. 11.53.55

Engagemanget på Twitter är stort när det kommer till PrevenTell, och idag ses debattartikeln som ett löfte om PrevenTells framtid. Författarna till artikeln avslutar:

“Sexuella övergrepp är ett problem som är så stort det inte finns några alternativ. Det är en självklarhet att fortsätta finansiera de preventiva åtgärder som finns. Vi är övertygade om att det är fler än vi folkpartister som tycker så.”

Låt oss hoppas att de har rätt, att flera gör det enda rätta och ställer sig bakom detta så att PrevenTell får stanna. Tack till alla som läst våra och andras inlägg i frågan och spridit vidare. Debattartikeln i dagens Aftonbladet visar att vi tillsammans kan påverka de som bestämmer till att fatta rätt beslut. Att vi tillsammans kan göra verklig skillnad som kan rädda barn från fasansfulla övergrepp.

 

ECPAT

Frivilliggruppens engagemang slocknar aldrig

ECPATs frivilliggrupp

 

ECPAT Sverige har en frivilliggrupp som engagerar sig ideellt för att sprida information och kunskap om barnsexhandel, man skulle kunna säga att de är ECPATs högra hand. Idag består frivilliggruppen av cirka 12 aktiva medlemmar som informerar allt från skolor och migrationsverket till politiska ungdomsförbund om barnsexhandeln och vad både individer och verksamheter kan göra för att hjälpa till att stoppa den. Vi har pratat med frivilliggruppens samordnare Johanna för att få höra lite mer om vad de jobbar med just nu.

Den senaste tiden har vi gjort flera spännande saker. Bland annat har vi hållit filmvisning av ECPATs dokumentär När ingen ser för politiska ungdomsförbund, då har psykoterapeuten Börje Svensson efteråt berättade om sina erfarenheter med att ge terapi till svenska sexualbrottslingar.

Häromveckan föreläste vi för Utrikespolitiska Föreningen där vi också visade När ingen ser för både deras medlemmar, elever och allmänhet. Vi har också åkt ut till flera olika flyktingboenden för ensamkommande barn, där vi först har föreläst om barnsexhandelfrågan för att sedan hålla workshops i hur den kan drabba barn i migrationen och hur man i personalen kan ha ögonen med sig för att upptäcka handeln och stoppa den. Det gläder oss att efterfrågan på de här informationsträffarna är så stor!

Det är alltid intressant att delta i diskussioner om hur exploaterande av barn kan stoppas, inte minst när det finns deltagare med specifik ingång till frågan, så som juridikstudenter, socionomer eller partipolitiska unga.

Framöver väntar fler besök på flyktingboenden i Stockholm, och närmaste veckorna kommer vi bland annat hålla workshops på både Söderfem, som är Södertörns feministiska förening, samt för Unga Feminister, som är Feministiskt Initiativs ungdomsförbund.
Söder Fem ECPAT

Onsdagen den 23:e april kommer När ingen ser att visas på Södertörns Högskola i sal MA209 kl. 15.00. Efter filmen håller ECPATs frivilliggrupp i en diskussion om barnsexhandel och de känslor som filmen väcker. Alla är varmt välkomna, läs mer om eventet här.

Unga feminister och ECPATTorsdagen den 24:e april har Unga Feminister sitt medlemsmöte i Solna, och även där kommer frivilliggruppen att visa filmen När ingen ser och hålla i en diskussion efteråt. Om du är medlem, missa inte detta tillfälle! Läs mer här. 

Är du intresserad av att gå med som medlem i frivilliggruppen eller har du några frågor om verksamheten? Maila oss på frivillig@ecpat.se!

 

Barnpornografi

Jakten på en pedofil kan undvikas om förövare och potentiella förövare får vård

I onsdags (2/4) sändes Uppdrag Gransknings reportage Jakten på en pedofil. Ett reportage om den globala handeln med övergreppsbilder på barn, sk barnpornografi, om förövare som kan hålla sig undan lagen och som agerar i en gråzon där gränsen mellan övergrepp och familjebild börjar suddas ut. I reportaget intervjuades pedofilen “Pär” om sina tankar och känslor inför sitt sexuella intresse gentemot barn. Vid flera tillfällen påpekar “Pär” vikten av vård, och att han skulle ha valt ett liv utan dessa känslor om han hade kunnat. 

ECPAT har pratat med Hanna Harnesk, legitimerad psykolog på anstalten Skogome utanför Göteborg. Skogome är den av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot intagna som dömts för sexualbrott, och Hanna berättar här om vikten av vård för att stoppa övergrepp som annars kanske sker.

“Lidandet hos de personer som döms för övergrepp av barn är ofta stort, trots förnekelse. Skammen och det sociala stigmat förövaren känner upplevs ofta vara för stort för att kunna berätta. Avslöjandet kan trots konsekvenser, som till exempel frihetsberövande, ändå upplevas som en lättnad.

Vi vet att den känslomässiga ensamheten är större hos personer som begår sexualbrott än hos andra. Att möta personer som begått övergrepp mot barn ställer stora krav på kompetens hos behandlaren. För att förövaren ska kunna berätta och sätta ord på det mest förbjudna krävs att behandlaren har förmågan att hantera samtal som inrymmer sexuellt våld eller fantasier om barn, och förmågan att lyssna på återberättelser av övergrepp.

Det är väsentligt för behandlingen och för att minska risken för återfall i brott att utmana klienten i hens risker och otillfredsställda behov. Detta måste göras på ett empatiskt sätt med respekt för hens människovärde, trots att handlingen mot barnet kan upplevas som omänsklig.

Behandling av sexualbrottsdömda har varit ett prioriterat område inom Kriminalvården. Idag bedrivs behandling av dömda förövare på alla fängelser och frivårdskontor som hanterar målgruppen. Under senare år har även arbetssätt utvecklats för att skydda och värna om utsatta barn under klientens verkställighet. Målsättningen med Kriminalvårdens verksamhet är att förhindra återfall i brott och att skydda allmänheten. Stora internationella studier visar att behandling av dömda förövare har god effekt. Flera forskare har lyft fram att våld och övergrepp är en underrapporterad orsak till både psykiskt, somatiskt och socialt lidande.

Att behandla sexualbrottsdömda har sannolikt även andra positiva effekter, till exempel kan anmälningsbenägenheten hos de barn som utsatts för övergrepp av en närstående öka, och tillgången till specialiserad vård gör det möjligt för förövaren att söka hjälp för sina problem även innan övergreppet skett.  Den samlade kunskap som finns om personer som begått övergrepp mot barn är oftast baserad på dömda förövare. Behandlingen av den dömde och Kriminalvårdens insatser är viktig, samtidigt är en verkställighet av ett straff en relativt begränsad del av en människas liv. Vi måste också samverka utanför Kriminalvårdens väggar, både för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till utsatta barn, men också för att kunna hantera förövaren på ett humant sätt. Det är en nödvändighet för kunna arbeta mot sexuella övergrepp på ett effektivt sätt.”

Om du missade SVT:s Uppdrag Granskning kan du se det på nätet till och med den 12:e juli 2014.

 

CSR

Runda upp till förmån för ECPAT när The Body Shop fyller 35!

The Body Shop och ECPATThe Body Shop Sverige firar 35 år och väljer att uppmärksamma ECPAT Sverige under jubileumshelgen den 4-6 april. Under helgen kommer  alla kunder att kunna välja att runda upp sitt köp med 35 kronor, pengar som oavkortat går till vår verksamhet och kampen mot barnsexhandeln. The Body Shop skänker också i samband med kampanjen 35.000 kronor till ECPAT Sverige. 

ECPAT har tidigare haft ett internationellt samarbete med The Body Shop mellan åren 2009-2012, vilket globalt resulterade i att drygt 7 miljoner namnunderskrifter lämnades över till FN:s råd för mänskliga rättigheter – en av de absolut största namninsamlingarna i FN:s historia.

- ECPAT Sverige är mycket glada över att återigen genomföra en kampanj tillsammans med The Body Shop. Det är viktigt att alla vågar se barnsexhandeln och tillsammans arbeta mot den. Samarbete är den enda framkomliga vägen. The Body Shop gör detta på ett bra sätt och vi hoppas att flera företag ska komma att ta efter, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Var? The Body Shops butiker i hela Sverige, med undantag för de som ligger i Åhléns.
När? 4-6 april 2014.
Hur? Runda upp ditt köp med 35 kronor och hjälp oss i vårt arbete mot barnsexhandeln.

Följ uppladdningen inför jubileumshelgen på ECPATs Facebook! 

Barnsexhandel ECPAT

Här är ECPAT Sveriges krav på regeringen

Vart femte år ska varje land som undertecknat barnkonventionen lämna in en rapport till FNs barnrättskommitté. I september 2012 skickade Sveriges regering in sin femte rapport inför den kommande granskningen av hur Sverige tillämpat barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll. ECPAT Sverige har nu skickat in en alternativrapport read more »

Barnsexhandel ECPAT

Sverige kan mer – höj ambitionsnivån i arbetet mot barnsexhandeln!

I dagarna släppte regeringen den nya handlingsplanen för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. ECPAT beklagar det breddade mandatet på handlingsplanen, att regeringen missar stora delar av FNs upprepade kritik och att åtgärderna inte är av den kaliber som krävs. Var är viljan att agera och förändra, som Maria Larsson nyligen skrev om i DN Debatt, och som statsminister Fredrik Reinfeldt ägnade en stor del av sitt jultal åt? Handlingsplanen skrapar på ytan, det blir ett slag i luften bredvid den vilja till förändring som ministrarna visar. Höj ambitionsnivån: ta bort böter i straffskalan, inför obligatorisk kunskap och utöka den preventiva vården för förövare.

Den senaste handlingsplanen mot sexuell exploatering är från 2007. Beslutet att alla länder skulle utarbeta nationella handlingsplaner med fokus på barnsexhandel togs på den första världskongressen mot sexuell exploatering av barn 1996, som den svenska regeringen stod värd för. Denna gång breddas mandatet till att också inkludera andra exploateringssyften, vilket är beklagligt. Syftet med det är förstås att kunna ta ett helhetsgrepp kring problematiken, men det bredare anslaget gör att handlingsplanen tappar fokus på barnsexhandelns specifika omständigheter. Mer än någonsin behövs fokus på riktade åtgärder för att motverka barnsexhandeln. Det handlar om övergrepp som sker här och nu!

Svenskar utnyttjar barn i såväl den svenska som utländska sexhandeln. Barnsexhandeln sker allt mer via internet och utvecklas i takt med tekniken, där anonymiseringstjänster och det dolda nätet i allt högre utsträckning utnyttjas för dessa syften. Denna komplexa brottslighet kräver specifika åtgärder som framför allt slår mot efterfrågan och lönsamheten.

Ökad kunskap och samarbeten står i fokus i handlingsplanen. Det behövs, men viktiga departement som justitie-, närings- och utbildningsdepartementen saknas i handlingsplanen, trots att de är nyckelspelare i detta arbete. Många av åtgärderna i handlingsplanen utförs redan idag genom tidigare givna uppdrag av regeringen. Regeringen fortsätter en redan inslagen väg med tillfälliga lösningar, istället för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp med en långsiktig strategi och tydliga målsättningar.

ECPAT anser att strukturella förändringar behövs, det är enda vägen fram till ett effektivt arbete på både kort och lång sikt. För att nämna några förslag till åtgärder som ECPAT skulle vilja se i handlingsplanen och som också lyfts av FNs barnrättskommitté:

 • Lagstiftningen måste ändras så att den inte marginaliserar dessa allvarliga brott. Ta bort böter från straffskalan så att brotten får den prioritet och de resurser som krävs.
 • Obligatorisk och återkommande utbildning om sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering av barn samt offer- och förövarpsykologi måste införas för alla som arbetar med eller för att tillvarata barns rättigheter. Varje domstol bör ha en specialutbildad domare som kan hantera brottmål mot barn.
 • Den preventiva vården måste utvecklas, så att den erbjuds oavsett var man bor i landet. Alla som döms för sexualbrott, inklusive barnpornografibrott ska erbjudas vård.

Efterfrågan – grunden till att barnsexhandel överhuvudtaget existerar – adresseras genom att regeringen som åtgärd föreslår att en tidigare rapport från 2011 om behandling ska analyseras. Det är bra, men nu är det dags att gå till handling. Den enda hjälplinjen som finns dit potentiella förövare kan ringa är PrevenTell. Den drivs av CASM på Karolinska sjukhuset i Huddinge, men verksamheten har bara finansiering året ut. En långsiktig lösning för PrevenTell hade varit en mycket enkel konkret åtgärd som skulle verka förebyggande för att förhindra nya övergrepp på barn.

ECPAT Sverige har också efterlyst konkreta åtgärder för att försvåra handeln, slå mot lönsamheten, som är den andra grundkomponenten till att handeln existerar. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen i detta avseende är förutom anordnande av två möten dit näringslivet inbjuds, en åtgärd som handlar om att inleda ett samarbete med hotell-, taxi- och restaurangbranscherna. Det är en mycket bra åtgärd, men den del av Länsstyrelsens verksamhet som ska utföra denna åtgärd har bara finansiering t o m 2014 och ska vara avvecklad i april 2015. Även här saknas långsiktigheten som krävs för att åtgärderna ska nå resultat.

Vi menar att ambitionsnivån i handlingsplanen måste höjas och inkludera ovan nämnda åtgärder. Justitiedepartementet, näringsdepartementet och utrikesdepartementet måste alla delta och det måste snarast arbetas fram en långsiktig strategi för att stoppa handeln. Sverige kan mer och nu är det dags att på allvar höja ambitionsnivån i arbetet mot barnsexhandeln!

Barnsexturism

The Code – tillsammans mot barnsexhandel

The Code - mot barnsexhandelFoto: The Code

Den här veckan är ECPAT Sverige i Berlin för att delta på en av världens största resemässor, ITB i Berlin. På plats finns representanter från bland annat resebolag, hotell, transport och bokningssytem, men också The Code som jobbar internationellt med att stoppa barnsexturismen.

The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism, har gått från att 1998 vara ett initiativ från ECPAT  Sverige, till att idag vara ett självständigt internationellt tillämpat verktyg mot barnsexturism. Målet med organisationen är att synliggöra handeln med barn i sexuella syften världen över, och att få företag inom turismnäringen att tillsammans vidta åtgärder för att stoppa den. Idag är The Code en fristående organisation som har över 1,300 företag anslutna till “koden” i 42 länder. Koden innebär att företag måste:

- Etablera en policy och rutiner mot sexuell exploatering av barn
- Utbilda anställda och resenärer om barns rättigheter, hur man kan förebygga sexuell exploatering av barn och hur man anmäler misstänkta fall
- Nolltolerans mot sexuell exploatering av barn, gäller även alla kontrakterade partners
- Stödja, samarbeta och engagera sammarbetspartners för att förebygga sexuell exploatering av barn
- Årligen rapportera om vad koden gett och vilka aktiviteter som gjorts relaterat till den

ECPAT Sverige arbetar på denna veckas seminarier och årsmöte för  ett kraftfullt internationellt samarbete under 2014 mot barnsexturismen.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube